De ZinenZwanger studie

Onderzoek naar het effect van online seks-counseling voor vergroting van seksueel plezier, en de kans op een natuurlijke zwangerschap voor koppels met onverklaarde subfertiliteit.


Achtergrond

InNederland worden jaarlijks 20.000 stellen geconfronteerd met vruchtbaarheidsproblematiek.Dit wil zeggen dat na tenminste een jaar “proberen” er nog geen zwangerschap isontstaan. Bij globaal de helft van deze stellen wordt na onderzoek geenverklarende factor gevonden voor het uitblijven van de zwangerschap en wordt dediagnose onverklaarde subfertiliteit gesteld. Naast de diagnose wordt erook een prognose berekend die een inschatting moet maken van de kans op eennatuurlijke zwangerschap in het jaar nadat het fertiliteitsonderzoek heeftplaatsgehad [2]. Wanneer deze kans 30% of groter is heeft direct starten vaneen behandeling (doorgaans IUI met hormoonbehandelingen) in het eerstehalf jaar geen aanvullende waarde. Daarom wordt door de Nederlandseberoepsvereniging voor Gynaecologie en Obstetrie (NVOG) geadviseerd om voortenminste 6-12 maanden extra een natuurlijke zwangerschap na te streven [3,4].Dit wordt ook wel een expectatief of afwachtend beleid genoemd. In deze 6-12maanden van expectatief beleid ontvangen stellen doorgaans geen aanvullendeinformatie, support of ondersteuning. 

Voorveel stellen blijkt dit een lastige opgave; men verliest vaak het seksueelplezier en het vertrouwen in natuurlijke conceptie kansen. Daarbij wordt deaanvullende waarde van medisch geassisteerde voortplanting vaakoverschat.

 

Ineen kleine studie werd gevonden dat vergroting van seksueel plezier door middelvan seks-counseling de kans vergoot op een natuurlijke zwangerschap bij stellenmet onverklaarde subfertiliteit [5]. Of seks-counseling daadwerkelijk hetseksueel plezier vergroot en daarmee de kans op een zwangerschap, werd echternooit in een grootschalig gerandomiseerd onderzoek onderzocht.

 

ZinenZwanger studie

Inde ZinenZwanger studie willen we onderzoeken hoeveel zwangerschappen er ontstaanbij stellen die een online seks-counseling programma volgen in vergelijking totstellen die geen extra counseling ontvangen (de standaard zorg in Nederland).Daarnaast willen we beoordelen of het volgen van dit online programma eenverandering teweeg brengt in het seksueel plezier en de kwaliteit van leven vanstellen met onverklaarde subfertiliteit door afname van (online) vragenlijsten.

 

Wanneer komt u in aanmerking voorhet onderzoek?

Ukomt als stel in aanmerking voor deze studie:

  1. wanneer u tenminste 18 jaar oud bent;
  2. u minimaal een jaar heeft geprobeerd zwanger te worden zonder succes;
  3. wanneer er na onderzoek geen oorzaak is gevonden voor het uitblijven van de zwangerschap en
  4. u het advies heeft gekregen voor een afwachtend beleid voor tenminste 6-12 maanden.

Alsu aan het onderzoek wilt deelnemen zal via loting bepaald worden of u tijdensdeze periode van afwachtend beleid het online counseling programma zaldoorlopen of geen aanvullende counseling ontvangt (de standaard zorg inNederland).

Hetonderzoek eindigt na zes maanden of eerder wanneer er een zwangerschap isontstaan. Wanneer er na zes maanden geen zwangerschap is ontstaan zal u volgensde huidige richtlijnen en zoals besproken met uw behandelend arts, gestartworden met behandeling of het afwachtend beleid worden voortgezet.

 

Literatuurlijst

[1] http://www.cbs.nl
[2] van der Steeg JW et al.
CECERM study group. Pregnancy is predictable: alarge-scale prospective external validation of the prediction of spontaneouspregnancy in subfertile couples. Human Reproduction 2007
[3] Steures P et al. CECERM study group. Intrauterine insemination withcontrolled ovarian hyperstimulation versus expectant management for coupleswith unexplained subfertility and an intermediate prognosis: a randomisedclinical trial. Lancet 2006

[4]http://www.nvog.nl

[5] Tuschen-CaffierB et al.Cognitive-behavioral therapy for idiopathic infertile couples. PsychotherPsychosom.1999.

 

Meer informatie over dit onderwerp

Ga naar onze websiteof neem vrijblijvend contact op met een van de onderzoekers.

 

Contactinformatie over dit onderwerp

Dr. E.A.F. Dancet,Post-doctoraal onderzoeker

Centrum voorVoortplantingsgeneeskunde

AcademischMedisch Centrum, Amsterdam, Nederland

E: e.a.dancet@amc.uva.nl

Of

Dr. I.M. Custers,Gynaecoloog

Centrum voorVoortplantingsgeneeskunde

AcademischMedisch Centrum, Amsterdam, Nederland

E: i.m.custers@amc.uva.nl

 

Inhoud tekst

IUI Intra-uteriene inseminatie: inseminatie van bewerkt spermarechtstreeks in de baarmoeder. Vaak gaat deze behandeling gepaard met eenhormoonbehandeling bij de vrouw om meerdere eiblaasjes tegelijk te latengroeien.

Subfertiliteit Uitblijven van zwangerschapna tenminste een jaar, op zwangerschap gerichte gemeenschap

Onverklaarde subfertiliteit Na vruchtbaarheidsonderzoekwordt geen verklaring gevonden voor het uitblijven van de zwangerschap: erwordt een normale eisprong vastgesteld, doorgankelijke eileider(s) en normalezaadkwaliteit.

Medisch geassisteerde voortplanting Nastreven van eenzwangerschap door middel van een medische voortplantingstechniek zoals IUI ofIVF (reageerbuisbevruchting).

 

Patiëntenverenigingen:

www.freya.nl