Aspirine ter preventie van herhaalde spontane vroeggeboorte (Low dose aspirin in the Prevention of Recurrent Spontaneous Preterm Labour)

Onderzoek naar het voorkomen herhaalde vroeggeboorte met behulp van aspirine.


In Nederland worden per jaar ruim 13.000 kinderen te vroeg geboren, onder de grens van 37 weken [1]. Deze kinderen moeten vaak lang in het ziekenhuis opgenomen blijven na de geboorte. Ook hebben zij een verhoogd risico op sterfte en  meer gezondheidsproblemen.

Vrouwen die ooit te vroeg zijn bevallen hebben een grote kans op herhaling van spontane vroeggeboorte in een volgende zwangerschap[2]. Uit onderzoek van de placenta(moederkoek) is bekend dat er veel overeenkomsten zijn tussen vrouwen die een vroeggeboorte hebben doorgemaakt en vrouwen die een preeclampsie(zwangerschapsvergiftiging) hebben doorgemaakt [3-9].

Het toedienen van aspirine aan vrouwen die in een eerdere zwangerschap een vroege preeclampsie hebben doorgemaakt, is zinvol in het verminderen van het heroptreden van de ziekte in de huidige zwangerschap. Gezien de overeenkomsten bij deze twee groepen ontstond de hypothese dat het toedienen van aspirine ook zinvol zou kunnen zijn bij vrouwen die ooit een spontane vroeggeboorte doormaakten. Het gebruik van aspirine in de zwangerschap is veilig [10].

Doel is te onderzoeken of aspirine het aantal spontane vroeggeboorten kan verminderen.

Inde huidige APRIL studie zal het effect van aspirine worden onderzocht op herhaalde spontane vroeggeboorte bij 406 vrouwen. Vrouwen die deelnemen zullen laag gedoseerde aspirine ofwel een placebo gebruiken, vanaf circa 10 tot aan 36 weken zwangerschapsduur. De belangrijkste uitkomst is het aantal(herhaalde) vroeggeboortes.

 

 

Literatuurlijst

[1] Stichtingperinatale registratie Nederland (2009) Perinatale Zorg in Nederland 2007

[2] 7. Meis PJ et al. Prevention of recurrent preterm deliveryby 17 P. N Engl J Med. 2003;348(:2379-85

[3] Romero R et al. Preterm labor: one syndrome, many causes.Science. 2014 Aug 15;345(6198):760-5

[4] Arias F, et al. Maternal placental vasculopathy andinfection: two distinct subgroups among patients with preterm labor and pretermruptured membranes. Am J Obstet Gynecol. 1993;168:585-91.

[5] Kelly R et al. Placental vascular pathology and pretermdelivery. Am J Epidemiol. 2009;170:148-58.

[6] Kim YM et al. Failure of physiologic transformation of thespiral arteries in patients with preterm labor and intact membranes. Am JObstet Gynecol. 2003 Oct;189(4):1063-9.

[7] Kim YM et al. Failure of physiologic transformation of thespiral arteries in the placental bed in preterm premature rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol. 2002Nov;187(5):1137-42.

[8] Chaiworapongsa T et al. A subset of patients destined todevelop spontaneous preterm labor has an abnormal angiogenic profile inmaternal plasma:. J Matern Fetal Neonatal Med. 2009(12):1122-39.

[9] Misraet al. Placental blood flow and the risk of preterm delivery. Placenta 2009;30:619-624.

[10] Henderson J et al. Low dose ASA for prevention of morbidityand mortality from preeclampsia: a systematic review for the U.S. PreventiveServices Task Force. Ann Intern Med 2014;160:695-703.]

 

Meer informatie over dit onderwerp

Drs. Anna Landman, arts-onderzoeker, VUmc, a.landman@vumc.nl www.zorgevaluatienederland.nl/april

 

-----------------------------------------------------

Termen:

Spontanevroeggeboorte: Een vroeggeboorte die plaatsvindt na het spontaan breken van de vliezen of het beginnen van weeën voor de 37 weken.

Placenta: moederkoek, orgaan dat verbinding vormt tussen moeder en de zich ontwikkelende vrucht in de buik van de moeder

Preeclampsie: Pre-eclampsie is een combinatie van te hoge bloeddruk en eiwitverlies via de urine. De aandoening staat ook wel bekend als ‘zwangerschapsvergiftiging’.

Vroegepreeclampsie: Preeclampsie die ontstaat voor de 34e  zwangerschapsweek

Hypothese :Idee waarvan nog bewezen moet worden dat het juist is.

 

Vroeggeboorte, preventie.

 

Alternatieve benoemingen of uitleg

Prematuriteit

 

Uitleg  “Wat is vroeggeboorte?”

Vroeggeboorte of prematuriteit is gedefinieerd als een geboorte vóór de 37ste complete zwangerschapsweek, gemeten vanaf de eerste dag van de laatste normalemenstruatie.

 

Uitleg “Hoe vaak komt vroeggeboorte voor?”

In2008 kwamen in Nederland 13.649 kinderen vóór de 37e zwangerschapsweek terwereld. Dit is 7,7% van alle levend- en doodgeboren kinderen. Een vijfde(2.637) van hen werd geboren vóór de 32ste zwangerschapsweek.

 

Uitleg” Wat zijn de behandelingen bij [onderwerp]?”

Vrouwen met een eerdere vroeggeboorte hebben een2,5 keer hogere kans op (opnieuw) een vroeggeboorte Er zijn beperkte mogelijkheden om herhaling te voorkomen; behandeling met progesteron of het aanleggen van een bandje rondom de baarmoedermond (cerclage), wat alleen op indicatie wordt toegepast.


Onderzoeken over dit onderwerp

APOSTEL 1 t/m 4 onderzoeken

ProTWIN onderzoek

ASB onderzoek

Triple P onderzoek

 

Meer informatie

Wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Prematuur_(voortplanting)

 

Gerelateerde onderwerpen

Preeclampsie

 

Patiëntenverenigingen:

Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen: www.couveuseouders.nl

Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen: www.nvom.nl

 

Meer informatie over dit onderwerp:

Nationaal kompas, ministerie van volksgezondheid: www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/aandoeningen-perinataal/vroeggeboorten/